§1: Foreningens navn, hjemsted

Foreningens navn er: Saksild og Omegns Lokalråd

Foreningens hjemsted: Saksild Sogn, Odder Kommune

§2: Foreningens formål

At Saksild og Nølev Sogne forbliver et godt sted at lære, et godt sted at være, et godt sted at bo

Saksild og Omegns Lokalråd skal gennem sit virke:

 1. være bindeled mellem institutioner, erhvervsliv, foreninger og borgere
 2. være paraplyorganisation for Saksild Kultur- og Borgerhus
 3. være områdets talerør/bindeled til Odder kommune
 4. være aktive bidragsydere til områdets fortsatte udvikling
 5. være gode ambassadører for Saksild og Nølev Sogne

§3: Medlemmer

 1. Enhver forening, institution, erhvervsvirksomhed eller privatperson over 18 år, som har bopælsadresse i Saksild og Nølev sogne.
 2. Følgende foreninger er født medlem af lokalrådet med sæde i bestyrelsen: Skole, borgerforening og en repræsentant for foreningslivet.
 3. Ved fraflytning fra sognet mister et medlem sin stemmeret.

§4: Kontingent

Medlemskab af Saksild og Omegns Lokalråd er vederlagsfrit.

§5: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel via lokalrådets hjemmeside www.saksildlokalraad.dk samt ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse til Lokalrådet.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være lokalrådets formand skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 • Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
 • Valg af bestyrelse samt suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. To medlemmer vælges på ulige år, de tre øvrige vælges på lige år.
 2. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.
 3. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.
  En person, der både er personligt medlem, og som også repræsenterer en gruppe, organisation, forening eller virksomhed, kan dog afgive flere stemmer, såfremt det dokumenteres, at der foreligger en sådan repræsentation.
 4. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten

§6: Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med minimum 8 dage med afholdelse senest 4 uger efter en generalforsamlingsbeslutning, eller begæring herom er modtaget.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering på www.saksildlokalraad.dk samt ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse til Lokalrådet.

§7: Ledelse, tegning og hæftelse

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 2. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
 3. Bestyrelsen kan nedsætte under- eller arbejdsudvalg og til disse udpege udvalgsmedlemmer både indenfor og udenfor medlemskredsen.
 4. Bestyrelsen forpligtes i alle forhold ved underskrift af formanden i forening med sekretæren eller kassereren.
 5. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 7. Ingen medlemmer har krav på foreningens formue eller dele deraf.
 8. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmerne som følge af direkte eller indirekte tab forvoldt af foreningens virke er udelukket.

§8: Regnskab og økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§9: Ejerskab

Teknisk udstyr, møbler, rapporter, undersøgelsesresultater eller andet, som foreningen har bekostet, ejes af foreningen og må kun efter aftale med bestyrelsen, benyttes af andre.

§10: Foreningsophør

Foreningens virksomhed ophører, såfremt en generalforsamling vedtager dette.

Nedlæggelse af foreningen kræver, at 2/3 dele af de fremmødte stemmer for forslaget.

Ved nedlæggelse af foreningen, skal evt. overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, tilfalde almennyttige formål inden for foreningens virkeområde, efter generalforsamlingens beslutning.

Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ændringsforslaget skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Revideret version, 26. april 2017